lt  en 
į pradžią turinys susisiekite

Įstatai
spausdinti
 
LIETUVOS GEŠTALTO ASOCIACIJOS ĮSTATAI


 

I. BENDROJI DALIS

 

1.1. Lietuvos geštalto asociacija (toliau vadinama “Asociacija”) – tai ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija. Lietuvos geštalto asociacija (toliau vadinama LGA) yra savanoriška, ne pelno organizacija, vienijanti psichoterapeutus bei kitų profesijų ir specialybių žmones, dirbančius geštalto metodų/geštalto terapijos/geštalto psichoterapijos (toliau vadinama geštalto metodais) srityje arba besidominčius geštalto metodais.
1.2. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, bei kitais įstatymais, teisės aktais bei šiais įstatais.
1.3. Asociacija turi teisę gauti bei teikti labdarą ir paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.
1.4. Asociacijos veiklos trukmė neribota.
1.5. Asociacijos finansiniai metai – kalendoriniai metai.
1.6. Asociacija privalo turėti bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje.

 

II. ASOCIACIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VEIKLOS SRITYS

 

2.1. Asociacijos tikslai yra:
2.1.1. Suvienyti žmones, dirbančius geštalto metodų srityje ar besidominančius jais;
2.1.2. Skatinti domėjimąsi geštalto metodais, rengti mokymo, teorinius ir praktinius užsiėmimus, kelti asociacijos narių profesinį lygį;
2.1.3. Organizuoti geštalto metodų respublikinius ir tarptautinius seminarus, konferencijas, mokymo programas;
2.1.4. Bendradarbiauti su kitomis psichoterapinio profilio organizacijomis, palaikyti ryšius su kitų šalių geštalto asociacijomis ir organizacijomis;
2.1.5. Teikti metodinę ir praktinę paramą asociacijos nariams, visuomenei ir organizacijoms.
2.1.6. Organizuoti pedagoginio bei kultūrinio pobūdžio renginius (paskaitas, seminarus, parodas, prezentacijas ir kita).
2.1.7. Vykdyti mokslinę tiriamąją ir taikomąją veiklą įvairių mokslų srityse (humanitarinių, socialinių ir kt.).
2.1.8. Skelbti mokslines publikacijas, kaupti informacinę medžiagą, ją platinti. Užsiimti leidybine veikla.
       2.1.9. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams, Lietuvos Respublikos įstatymams bei veiklos tikslams ir reikalinga, ar padeda užtikrinti efektyvesnį jos tikslų įgyvendinimą, įstatymų nustatyta tvarka steigti kitas įmones, taip pat būti kitų asociacijų bei sąjungų nare Asociacijos tikslų įgyvendinimui.
2.1.10. Asociacija turi teisę sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus; jungtis į asociacijų sąjungą (konfederaciją) ir išstoti iš jos; stoti į tarptautines organizacijas; valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti.

 

III. GEŠTALTO TEORIJOS IR PRAKTIKOS PRINCIPAI

 

3.1. Augimas. Mes tikime, jog kiekvienas individas (ar organizacija) gali būti sveikas, kokybiškai prisitaikantis ir augantis. Geštalto metodų/Geštalto terapijos/Geštalto psichoterapijos tikslas - vystyti individo (ar organizacijos) sąmoningumą, padėti suvokti ir įveikti kliūtis, trukdančias individui (ar organizacijai) vystytis ir augti bei atrasti naujus, kūrybiškus kelius, leidžiančius pasiekti pusiausvyrą tarp individo (ar organizacijos) ir jį supančios aplinkos.
3.2. Patyrimas. Užuot interpretavę, mes stengiamės sustiprinti savo, kitų ar grupės patyrimą, akcentuodami betarpišką patyrimo įsisąmoninimą, išbandydami naujas elgesio formas bei sujungdami šią patirtį su intelektualiniu supratimu.
3.3. Dabartis. Mes kreipiame ypatingą dėmesį į tai, kas pasirodo dabartiniu momentu, čia ir dabar, laikydami betarpišką dabarties momento išgyvenimą vartais į praeitį ir ateitį, keliu, vedančiu į savęs (ar organizacijos) suvokimą, vystymąsi ir augimą.
3.4. Individas, arba organizacija, kaip visuma. Paties žodžio "Geštalt" laisvas vertimas reiškia suvoktą visumą ir yra holistinės prigimties. Tai reiškia, jog mes žiūrime į žmogų, grupę ar organizaciją kaip į dinamišką, integruotą visumą. Mūsų fiziniai, emociniai, intelektualiniai, dvasiniai aspektai nuolat veikia, siekdami pusiausvyros savyje, vienas su kitu bei su aplinkiniu pasauliu. Taip pat ir visos organizaciją sudarančios struktūros yra tarpusavyje susijusios organizacinės visumos dalys. Mes kreipiame dėmesį į kiekvieną iš šių aspektų ar dalių ir į visą visumą. Mes manome, jog susikoncentravimas vien tik į vieną visumos dalį sumažina individo ar organizacijos vystymąsi ir augimą.

 

IV. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS. NARIŲ PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS

 

4.1.  LGA skiriamos šios narystės rūšys: tikrieji nariai, asocijuoti nariai ir garbės nariai. Asociacijos nariai:
4.1.1. LGA tikraisiais nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ar juridiniai asmenys, dirbantys geštalto metodų srityje arba artimai su ja susiję, pripažįstantys Asociacijos įstatus ir mokantys nario mokestį; LGA tikrieji nariai turi teisę balsuoti ir gali būti renkami į LGA valdybą, revizijos komisiją ir į vadovaujančias pareigas. Tik LGA tikrieji nariai turi teisę balsuoti visuotiniame narių sussirinkime/suvažiavime.
4.1.2. LGA asocijuotais nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ar juridiniai asmenys, besidomintys geštalto metodais, palaikantys LGA tikslus, pripažįstantys Asociacijos įstatus ir mokantys nario mokestį; LGA asocijuoti nariai neturi teisės balsuoti ir negali būti renkami į LGA valdybą, revizijos komisiją ir į vadovaujančias pareigas.
4.1.3. LGA garbės nariais gali tapti asmenys, nusipelnę geštalto metodų srityje ir Lietuvos geštalto asociacijai.
4.1.4. Į Asociaciją priimama pateikus raštišką prašymą. Priėmimo klausimą, Valdybos teikimu, sprendžia visuotinis narių susirinkimas/suvažiavimas 2/3 dalyvaujančių balsų dauguma; LGA suvažiavimas šią funkciją gali pavesti LGA valdybai.
4.1.5. Asociacijos narys moka kasmetinį visuotinio narių susirinkimo nustatytą nario mokestį, o priimti į Asociacijos narius – stojamąjį nario įnašą;
4.1.6. Asociacijos nariai, 1 metus nesumokėję nario mokesčio, pateikiami valdybos svarstymui dėl jų šalinimo iš Asociacijos teikimo visuotiniam narių susirinkimui;
4.1.7. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas atsisako priimti arba pašalina esamą narį, jeigu jo elgesys nesiderina su Asociacijos įstatais. Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimas dėl pašalinimo yra galutinis;
4.1.8. asmuo, norintis išstoti iš Asociacijos, pateikia raštišką prašymą LGA valdybai,
4.2. Asociacijos narys turi teisę (jei šiuose įstatuose nenurodyta kitaip):
4.2.1. dalyvauti ir balsuoti LGA visuotiniame narių susirinkime;
4.2.2. susipažinti su LGA dokumentais ir gauti LGA turimą informaciją apie jos veiklą, valdybos nustatyta tvarka;
4.2.3. bet kada išstoti iš LGA. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
4.2.4. ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo, valdybos ir LGA prezidento sprendimus bei ginti savo teises ir teisėtus interesus, jei jie yra pažeidžiami;
4.2.5. susipažinti su Asociacijos narių sąrašu;
4.2.6.  rekomenduoti naujus narius;
4.2.7. siūlyti, rinkti ir būti išrinktam į valdymo organų narius;
4.2.8. naudotis Asociacijos teikiama materialine pagalba;
4.2.9. teikti pasiūlymus, reikšti ir ginti savo nuomonę visais Asociacijos veiklos klausimais;
4.2.10. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.
4.3. Asociacijos narys privalo (jei šiuose įstatuose nenurodyta kitaip):
4.3.1 . laikytis Asociacijos įstatų;
4.3.2.  dalyvauti Asociacijos  veikloje;
4.3.3. laikytis Asociacijos nariui derančio etiketo, moralės principų ir normų bei LGA Etikos ir profesionalios praktikos kodekso;
4.3.4.  mokėti Asociacijos nario mokestį.
4.4. Asociacijos nariai privalo laikytis Asociacijos įstatų, o taip pat privalo saugoti konfidencialią Asociacijos informaciją. Informaciją, kuri yra konfidenciali (komercinė paslaptis), nustato Asociacijos valdyba. Už šios informacijos atskleidimą Asociacijos nariai gali būti pašalinami iš Asociacijos.
4.5. Asociacijos stojamųjų ir nario mokesčių mokėjimo tvarka ir dydžiai įstatuose nenurodomi, nes yra patvirtinami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

 

V. SUVAŽIAVIMO KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMO TVARKA, SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

 

5.1. LGA Suvažiavimas:
5.1.1. keičia Asociacijos įstatus bei buveinę;
5.1.2.  numato svarbiausius Asociacijos uždavinius ir priima atitinkamus nutarimus;
5.1.3. skiria (renka) ir atšaukia Asociacijos valdybą, prezidentą, viceprezidentą, revizijos komisiją;
5.1.4. valdybos teikimu priima naujus narius į Asociaciją ir pašalina narius iš Asociacijos bei nustato priėmimo į LGA kriterijus. LGA suvažiavimas šią funkciją gali pavesti LGA valdybai.
5.1.5. tvirtina Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
5.1.6. tvirtina Asociacijos metines finansines atskaitomybes;
5.1.7. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
5.1.8. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
5.1.9. sprendžia kitus klausimus, jei to prašo Asociacijos valdyba jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Asociacijos organų kompetencijai ir jei tai nėra valdymo organo funkcijos.
5.2. Suvažiavime sprendžiamojo balso teisę turi visi tikrieji LGA nariai. Vienas tikrasis LGA narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
5.3. Eilinis Suvažiavimas šaukiamas kas metai. Pranešimą apie Suvažiavimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkės klausimus Asociacijos prezidentas išsiunčia Asociacijos nariams paštu, elektroniniu paštu, arba įteikia pasirašytinai, arba viešai paskelbia Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ne vėliau kaip likus 14 dienų iki susirinkimo dienos.
5.4. Neeilinis Suvažiavimas gali būti šaukiamas, jei to reikalauja daugiau nei 1/2 Asociacijos narių, Asociacijos valdyba, Asociacijos prezidentas ar revizijos komisija. Suvažiavimo iniciatoriai Asociacijos valdybai pateikia paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo priežastys ir tikslai, pateikiami pasiūlymai dėl Suvažiavimo darbotvarkės, datos, vietos, laiko ir siūlomų sprendimų projektai. Suvažiavimas turi vykti ne vėliau kaip per 25 dienas nuo paraiškos gavimo dienos.
5.5. Suvažiavimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiuose įstatuose nustatytų terminų, jeigu visi Asociacijos nariai su tuo sutinka.
5.6. Suvažiavimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos tikrųjų narių.
5.7. Jeigu Suvažiavimas neįvyksta, šaukiamas pakartotinis Suvažiavimas, apie kurį Asociacijos prezidentas praneša Asociacijos nariams šių įstatų 5.3. punkte nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 14 dienų iki šio Suvažiavimo dienos. Pakartotinis Suvažiavimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusiojo Suvažiavimo darbotvarkės klausimais.
5.8. Asociacijos Suvažiavimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipiasi Asociacijos narys, valdybos narys ar Asociacijos prezidentas.
5.9. Suvažiavimo sprendimai laikomi priimtais kai už juos gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Asociacijos narių balsų "už" negu "prieš" (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra, jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Kai renkami valdybos nariai, prezidentas, keičiami Asociacijos įstatai, priimami sprendimai dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) ir naujų Asociacijos narių priėmimo, šiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.

 

VI. VALDYBA, REVIZIJOS KOMISIJA

 

6.1. LGA valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, sudarytas iš ne mažiau kaip trijų asmenų, išrinktų Suvažiavime penkerių metų kadencijai. Valdybos kadencijų skaičius neribojamas. Valdybos veiklai vadovauja Asociacijos prezidentas, kuris kartu yra ir Asociacijos valdybos pirmininkas.
6.2. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs valdybą ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.
6.3. Valdyba:
6.3.1. teikia Suvažiavimui siūlymus dėl naujų Asociacijos narių priėmimo ar jų pašalinimo iš Asociacijos;
6.3.2. svarsto ir tvirtina Asociacijos veiklos strategiją;
6.3.3. parengia ir teikia eiliniam Suvažiavimui Asociacijos veiklos ataskaitas;
6.3.4. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką ir teikia juos tvirtinti Suvažiavimui;
6.3.5. šaukia Asociacijos Suvažiavimus, ruošia jų darbotvarkę bei nutarimų projektus;
6.3.6. nustato informaciją, kuri laikoma konfidencialia (komercine paslaptimi);
6.3.7. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, filialų ir atstovybių vadovo paskyrimo, tvirtina jų nuostatus;
6.3.8. nustato Asociacijos darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis pareigybes, darbuotojų atlyginimus, nustato Asociacijos vidinę valdymo struktūrą;
6.3.9. priima sprendimus dėl turto pirkimo, pardavimo, įkeitimo, nuomos, taip pat ir garantavimo ar laidavimo už kitų asmenų prievolių įvykdymą;
6.3.10. priima sprendimą dėl Asociacijos įstojimo į tarptautines organizacijas;
6.3.11. tvarko Asociacijos narių apskaitą;
6.3.12. turi kitas funkcijas, kurios neprieštarauja įstatymams bei šiems įstatams.
6.3.13. pavedus LGA suvažiavimui koreguoja visą kitą LGA veiklą, numatytą šiuose įstatuose.
6.4. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Eiliniai valdybos posėdžiai šaukiami pagal valdybos posėdyje patvirtintą valdybos posėdžių grafiką. Posėdžių grafike turi būti nurodoma posėdžių data, laikas, vieta ir darbotvarkės klausimai. Su posėdžių grafiku valdybos nariai supažindinami pasirašytinai, arba išsiunčiant pranešimą paštu, elektroniniu paštu, arba kitais valdybos nustatytais būdais. Apie  neeilinį valdybos posėdžio sušaukimą, nurodydamas posėdžio datą, laiką, vietą ir darbotvarkę valdybos posėdžio iniciatorius turi informuoti kitus valdybos narius ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki posėdžio.
6.5. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau nei  1/2  valdybos narių.  Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų "už" negu "prieš". Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia  valdybos pirmininko balsas.
6.6. Revizijos komisija susideda iš trijų narių, renkamų visuotiniame narių susirinkime/suvažiavime 5 (penkių) metų kadencijai iš tikrųjų asociacijos narių. Revizijos komisiją atšaukia Visuotinis narių susirinkimas/suvažiavimas. Revizijos komisijos kadencijų skaičius neribojamas.
6.7. Asociacijos revizijos komisija tikrina Asociacijos ūkinę finansinę veiklą ne rečiau kaip vieną kartą per metus ir atsiskaito LGA suvažiavime.

 

VII. PREZIDENTAS

 

7.1. Asociacijos ir valdybos veiklai vadovauja Asociacijos prezidentas.
7.2. Prezidentą renka ir atšaukia Suvažiavimas. Darbo sutartį, jei ji sudaroma, su prezidentu pasirašo Suvažiavimo įgaliotas asmuo. 
7.3. Prezidentas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Asociacijos įstatais, Suvažiavimo bei valdybos sprendimais.
7.4. Prezidentas:
7.4.1. atstovauja Asociaciją  ir vienasmeniškai veikia jo vardu;
7.4.2. atstovauja Asociaciją teisme, arbitraže;
7.4.3. atsako už metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
7.4.4. sudaro Asociacijos vardu sandorius;
7.4.5. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
7.4.6. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;
7.4.7. teikia valdybai medžiagą apie Asociacijos veiklą, teikia valdybai pasiūlymus dėl Asociacijos veiklos;
7.4.8. organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;
7.4.9. atsako už Asociacijos dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui, valstybinei mokesčių inspekcijai, socialiniam draudimui ir kitoms valstybės institucijoms;
7.4.10. valdybos nustatyta tvarka teikia informaciją Asociacijos nariams.

 

VIII. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

 

8.1. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Asociacijos prezidentas valdybos nustatyta tvarka privalo sudaryti Asociacijos nariui galimybę susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą.
8.2.  Asociacijos dokumentai ar kita informacija pateikiama jos nariams neatlygintinai.

IX.  Asociacijos pranešimų skelbimo tvarka

9.1. Visi Asociacijos vieši pranešimai, taip pat ir tie, kuriuos reikia skelbti pagal Civilinį kodeksą bei Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą yra skelbiami Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Kiti pranešimai ar skelbimai laišku ar elektroniniu laišku, išsiunčiami Asociacijos narių ar kitų suinteresuotų asmenų adresu arba įteikiami pasirašytinai. Pasikeitus adresams, Asociacijos nariai ar kiti suinteresuoti asmenys privalo apie tai informuoti Asociacijos prezidentą registruotu laišku. Asociacijos narių susirinkimai šaukiami šių įstatų IV skirsnyje nustatyta tvarka.
9.2. Už pranešimų skelbimą yra atsakingas prezidentas, likviduojant asociaciją – likvidatorius.

 

X.  FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

10.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Asociacija atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.
10.2. Asociacijos valdybos sprendimu steigiami Asociacijos filialai ir atstovybės, nutraukiama jų veikla, patvirtinami ir pakeičiami nuostatai, skiriami ir atšaukiami filialų ir atstovybių vadovai.

 

XI. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMAS. ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖ

 

11.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės ir kitas turtas, reikalingas šiuose įstatuose numatytai veiklai vykdyti.
11.2. Asociacijos pajamų šaltiniai:
39.1. narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
39.2. valstybės ar savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
39.3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
39.4. aukos;
39.5. pajamos iš ūkinės komercinės veiklos ir Asociacijos įsteigtų įmonių pelnas;
39.6. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
39.7. kitos teisėtai įsigytos lėšos ir turtas.
11.3. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą).
11.4. Asociacijai net ir įstatų 4.2 straipsnyje nurodytais tikslais draudžiama:
11.4.1. neatlygintinai perduoti Asociacijos turtą nuosavybėn Asociacijos nariui, valdybos nariui, prezidentui, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą;
11.4.2. mokėti Asociacijos steigėjams ar nariams išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos Asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar nario mokestį;
11.4.3. Asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti Asociacijos nariams, valdybos nariams, prezidentui ar Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
11.4.4. suteikti paskolas, įkeisti Asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
11.4.5. skolintis pinigų iš Asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
11.4.6. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
11.4.7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus tuos atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
11.4.8. parduoti Asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus tuos atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
11.4.9. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu.
11.5. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.
11.6. Asociacija privalo ne rečiau kaip kartą metuose atlikti finansinės veiklos patikrinimus. Juos atlieka revizorijos komisija, kurią skiria visuotinis narių susirinkimas. Revizijos komisijos nariu negali būti Asociacijos valdybos narys bei Asociacijos darbuotojas.
11.7. Asociacijos prezidentas ir valdyba privalo pateikti revizijos komisijai jos reikalaujamus finansinius dokumentus.
11.8. Asociacijos valdyba svarsto ir tvirtina Asociacijos veiklos strategiją ir teikia eiliniam visuotiniam narių susirinkimui veiklos ataskaitas.

 

XII. ASOCIACIJOS PERTVARKYMO IR PABAIGOS YPATUMAI

 

12.1. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
12.2. Vienu metu Asociacija negali būti ir reorganizuojama ir pertvarkoma.
12.3. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu trys nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti juridinių asmenų registrui.
12.4. Likęs Asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Asociacijos narių reikalavimus dėl Asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti Asociaciją.
12.5. Be kitų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytų pareigų, Asociacijos likvidatorius privalo:
12.5.1. viešai paskelbti Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ apie Asociacijos likvidavimą ir pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti Asociaciją bei savo duomenis;
12.5.2. sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;
12.5.3. perduoti likusį Asociacijos turtą Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka;
12.5.4. sudaryti Asociacijos likvidavimo aktą. Asociacijos likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;
12.5.5. perduoti dokumentus saugoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka;
12.5.6. pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui Asociacijos likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus Asociacijai išregistruoti.

 

XIII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

13.1. Asociacijos įstatai keičiami Suvažiavimo nutarimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. Pakeistus įstatus pasirašo Asociacijos prezidentas arba Suvažiavimo įgaliotas asmuo.
13.2. Pakeisti įstatai įregistruojami Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka juridinių asmenų registre.

 

Lietuvos geštalto asociacijos įstatų nauja redakcija priimta 2013 m. gegužės mėn. 18 dieną.