lt  en 
į pradžią turinys susisiekite

Prašymas priimti į LGA
spausdinti
Lietuvos geštalto asociacijos (LGA) narystė  ir priėmimo į LGA tvarka

 
LGA įstatuose numatyta LGA narystė, narių teisės ir pareigos:

LGA skiriamos šios narystės rūšys: tikrieji nariai, asocijuoti nariai ir garbės nariai.

• Tikraisiais LGA nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ar juridiniai asmenys, dirbantys geštalto metodų srityje arba artimai su ja susiję, pripažįstantys LGA įstatus, sumokėję stojamąjį ir metinį nario mokestį bei turintys mažiausiai trijų metų aukštąjį (ar adekvatų profesinio mokymo išsilavinimą) ir pabaigę bent 4 metų trukmės podiplomines Geštalto metodų/Geštalto terapijos studijas, turinčias tokias sudėtines dalis: bent 600 val. teorijos ir  metodologijos, 250 val. psichoterapinės patirties/asmeninės terapijos (individualiai ir/ar grupėje), 150 val. supervizijų bei atitinkantys LGA mokymo standartuose numatytus Geštalto terapeuto/psichoterapeuto kvalifikacinio lygio reikalavimus. 
•  LGA tikrieji nariai turi teisę balsuoti ir gali būti renkami į LGA valdybą ir kitas pareigas.

• Asocijuotais LGA nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ar juridiniai asmenys, dirbantys ar besidomintys geštalto metodais, pripažįstantys LGA įstatus, sumokėję stojamąjį ir metinį nario mokestį bei turintys mažiausiai trijų metų aukštąjį (ar adekvatų profesinio mokymo išsilavinimą) ir pabaigę mažiausiai  vienerių metų trukmės podiplomines Geštalto metodų/Geštalto terapijos studijas (175 val.).
• LGA asocijuoti nariai neturi teisės balsuoti ir negali būti renkami į LGA valdybą ir kitas pareigas.  
 
• Garbės nariais gali tapti asmenys, nusipelnę geštalto metodų srityje ir LGA.


Visi LGA nariai turi teisę dalyvauti LGA organizuojamuose renginiuose, jos įstatuose numatytoje veikloje, naudotis LGA teikiamomis lengvatomis bei išstoti iš LGA.

• Visi LGA nariai privalo mokėti vienkartinį stojamąjį nario mokestį (10 Eur) ir metinį LGA nario mokestį (20 Eur) bei laikytis LGA įstatų bei LGA Etikos ir profesionalios praktikos kodekso.

• LGA narys nesilaikantis LGA įstatų ar LGA Etikos ir profesionalios praktikos kodekso arba nemokantis LGA metinio nario mokesčio gali būti pašalintas iš LGA narių LGA suvažiavimo sprendimu. Pašalinti arba išstoję nariai neturi teisės į LGA turtą bei LGA teikiamas lengvatas.


• Priėmimas į LGA vyksta LGA suvažiavimo (kartą per metus) arba LGA valdybos posėdžių metu (3-4 kartus per metus).

• Kandidatai į LGA turi užpildyti prašymą
ir atsiųsti jį LGA valdybai el.paštu: rytis@gestalt.lt (spausti čia: Prašymas priimti į LGA)