lt  en 
į pradžią turinys susisiekite

Apie mus
spausdinti

LIETUVOS GEŠTALTO ASOCIACIJA (LGA)


Lietuvos geštalto asociacija (toliau vadinama LGA) yra savanoriška, ne pelno organizacija, vienijanti psichoterapeutus bei kitų profesijų ir specialybių žmones, dirbančius geštalto metodų / geštalto terapijos / geštalto psichoterapijos (toliau vadinama geštalto metodais) srityje arba besidominčius geštalto metodais.

• Lietuvos geštalto asociacijos (LGA) profesinės praktikos ir etikos standartai yra aprobuoti Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT), kurią Europos psichoterapijos asociacija (EPA) pripažino Visos Europos Organizacija – EPA nare – vienintele organizacija atstovaujančia geštalto terapijos mokyklą, kuri atitinka EPA kriterijus.

• Lietuvos geštalto asociacija, įkurta 1998 m., nuo 2000 m. yra Europos geštalto terapijos asociacijos narė, atstovaujanti Lietuvą Europos geštalto terapijos asociacijoje.

• 2009 m. kovo mėn. 24 d. Europos geštalto terapijos asociacija pripažino Lietuvos geštalto asociaciją tikrąja Nacionaline geštalto terapijos organizacija (NOGT), atstovaujančia Geštalto terapijos mokyklą Lietuvoje.

 

• 2014 m. birželio mėn. 9 d. Lietuvos geštalto asociacija kartu su kitomis 9 Lietuvos psichoterapinėmis asociacijomis įsteigė Lietuvos psichoterapijos asociaciją. 
 
• Lietuvos geštalto asociacija remiasi EPA Strasbūro deklaracija apie psichoterapiją, 1990 m., “psichoterapija yra savarankiška mokslinė disciplina, kurios praktika sudaro nepriklausomą ir laisvą profesiją, kurios mokytis gali įvairių specialybių atstovai, ypač baigę žmogaus ir socialinius mokslus”.


Savo veikloje mes remiamės šiais pagrindiniais geštalto metodų/geštalto terapijos principais:

1. Augimas. Mes tikime, jog kiekvienas individas gali būti sveikas, kūrybiškai prisitaikantis ir augantis. Geštalto terapijos tikslas – didinti žmogaus sąmoningumą, padėti suvokti ir įveikti kliūtis, trukdančias individui vystytis ir augti bei atrasti naujus, kūrybiškus kelius siekiant harmoningo santykio tarp individo ir jį supančios aplinkos.

2. Patyrimas. Mes didiname žmonių suvokimą, akcentuodami betarpišką patyrimo įsisąmoninimą, išbandydami naujas elgesio formas bei sujungdami šią patirtį su intelektualiu supratimu.

3. Dabartis. Mes kreipiame ypatingą dėmesį į tai, kas pasirodo esamuoju laiku, momentas po momento, čia ir dabar, laikydami betarpišką dabarties momento sąmoningą išgyvenimą vartais į praeitį, dabartį ir ateitį, keliu vedančiu į savęs ir aplinkos adekvatų suvokimą, vystymąsi ir augimą.

4. Žmogus kaip visuma. Žodis “Geštalt” verčiamas iš vokiečių kalbos reiškia užbaigtą formą, konfigūraciją, o laisvai verčiant - suvoktą visumą. Tai reiškia, jog mes žiūrime į žmogų, porą, grupę ar organizaciją, kaip į dinamišką, integruotą visumą. Mūsų fiziniai, emociniai, intelektualiniai, dvasiniai aspektai nuolat veikia, siekdami pusiausvyros tarpusavyje bei su aplinkiniu pasauliu. Siekdami adekvataus individo, poros, grupės ar organizacijos vystymosi ir augimo, mes kreipiame dėmesį į kiekvieną iš šių aspektų bei į visą visumą.


Pagrindiniai Lietuvos geštalto asociacijos (LGA) tikslai ir veikla


Lietuvos geštalto asociacija:
• Vienija žmones (psichoterapeutus ir kitų profesijų žmones), susijusius su geštalto metodais/geštalto terapija/geštalto psichoterapija savo asmeninėse ir profesinėse srityse (psichoterapijos, psichologinio konsultavimo, organizacijų vystymo ir kitose socialinėse srityse).
• Skatina domėjimąsi geštalto metodais/geštalto terapija, rengia mokymo, teorinius ir praktinius užsiėmimus, seminarus, konferencijas, stovyklas, kelia asociacijos narių profesinį lygį.
• Skelbia periodines publikacijas, kaupia ir platina informacinę medžiagą geštalto metodų/geštalto terapijos srityje.
• Palaiko ryšius su kitomis geštalto asociacijomis ir organizacijomis.
• Atstovauja LGA narių interesus respublikinėse ir tarptautinėse organizacijose.
• Teikia metodinę ir praktinę paramą asociacijos nariams, kitiems individams, grupėms, organizacijoms ir visuomenei.


LGA narystė
LGA skiriamos šios narystės rūšys: tikrieji nariai, asocijuoti nariai ir garbės nariai.

• Tikraisiais LGA nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ar juridiniai asmenys, dirbantys geštalto metodų srityje arba artimai su ja susiję, pripažįstantys LGA įstatus, sumokėję stojamąjį ir metinį nario mokestį bei turintis mažiausiai trijų metų aukštąjį (ar adekvatų profesinio mokymo išsilavinimą) ir pabaigę bent 4 metų trukmės podiplomines Geštalto metodų/Geštalto terapijos studijas (viso 1450 val.), turinčias tokias sudėtines dalis: 1) 600 val. teorija ir  metodologija; 2) 250 val. psichoterapinės patirtis/asmeninė terapija (individualiai ir/ar grupėje); 3) 150 val. supervizijų (individualiai ir/ar grupėje); 4) Konsultacinė/terapinė praktika – 400 val. (kuri turi trukti mažiausiai du metus); 5) 50 valandų, kurios skirtos kitoms mokymo programoms, seminarams, supervizijoms, asmeninei terapijai, konferencijoms geštalto terapijos srityje pagal individualius kiekvieno besimokančiojo poreikius; 6) Baigiamasis diplominis darbas.

LGA tikrieji nariai turi teisę balsuoti ir gali būti renkami į LGA valdybą ir kitas pareigas.
• Pastaba: Esamiems LGA tikriesiems nariams, kurie šiuo metu neatitinka šių kriterijų numatytas 5-ių metų pereinamasis laikotarpį (iki 2019 m. kovo mėn. 29 d.), kurio metu jie galės būti LGA tikraisiais nariais, tačiau 2019 m. kovo mėn. 29 dienai turės atitikti naujuosius LGA tikrojo nario kriterijus. Pasibaigus numatytam 5 metų laikotarpiui LGA narys, neatitinkantis LGA narystės kriterijų automatiškai tampa LGA asocijuotu nariu.


• Asocijuotais LGA nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ar juridiniai asmenys, dirbantys ar besidomintys geštalto metodais, pripažįstantys LGA įstatus, sumokėję stojamąjį ir metinį nario mokestį bei turintis mažiausiai trijų metų aukštąjį (ar adekvatų profesinio mokymo išsilavinimą) ir pabaigę mažiausiai  vienerių metų trukmės podiplomines Geštalto metodų/Geštalto terapijos studijas (175 val.). LGA asocijuoti nariai neturi teisės balsuoti ir negali būti renkami į LGA valdybą ir kitas pareigas.  

• Garbės nariais gali tapti asmenys, nusipelnę geštalto metodų srityje ir LGA.


• Visi LGA nariai turi teisę dalyvauti LGA organizuojamuose renginiuose, jos įstatuose numatytoje veikloje, naudotis LGA teikiamomis lengvatomis bei išstoti iš LGA.

• Visi LGA nariai privalo mokėti vienkartinį stojamąjį nario mokestį (10 Eur) ir metinį LGA nario mokestį (20 Eur) bei laikytis LGA įstatų bei LGA Etikos ir profesionalios praktikos kodekso.

• LGA narys nesilaikantis LGA įstatų ar LGA Etikos ir profesionalios praktikos kodekso arba nemokantis LGA metinio nario mokesčio gali būti pašalintas iš LGA narių LGA suvažiavimo sprendimu. Pašalinti arba išstoję nariai neturi teisės į LGA turtą bei LGA teikiamas lengvatas.

• Priėmimas į LGA vyksta LGA suvažiavimo (kartą per metus) arba LGA valdybos posėdžių metu (3-4 kartus per metus).


Kontaktai
• Lietuvos geštalto asociacijos (LGA) prezidentas yra Rytis A. Stelingis.
• Norintiems gauti daugiau informacijos apie LGA veiklą, prašome kreiptis į LGA prezidentą Rytį A. Stelingį: mob. tel. 8–699–54647; El. paštas: rytis@gestalt.lt